Svatební Expo

Únor 2019 Soutěž o VIP vstup a ubytování

Zahrajte si na Facebooku o VIP vstupenky a ubytování v Praze.

  

Výherci byli kontaktováni. Děkujeme všem za účast v soutěži a těšíme se na Vás na Svatebním Expu.

 

Výhra: 3 x 2 VIP vstupenky na Svatební Expo 1.- 2.2.2019

První vylosovaný získá také ubytování po dobu Expa v apartmánu v centru Prahy.

JAK SOUTĚŽIT? 

 1. sdílej událost o Svatebním Expu  https://www.facebook.com/events/202156544001430/ 
 2. staň se našim fanouškem @svatebniExpo
 3. označ v komentáři toho, koho chceš vzít na Expo s sebou. 

Informace k VIP vstupech najdete zde: http://www.svatebniexpo.cz/VIP 

Soutěž platí do 20.1.2019 do 23:59 hodin.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce

Tento dokument obsahuje úplná pravidla spotřebitelské akce nazvané „SOUTĚŽ O VIP VSTUPY NA SVATEBNÍ EXPO 2019“ (dále jen „Akce“). Organizátorem Akce je společnost SwissSE.com CR s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 557/30, Praha 2, 120 00, IČ: 29057990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163535 (dále jen „Organizátor“).

II. Termín akce a rozsah

Akce probíhá na Facebookovém profilu @SvatebniExpo (dále jen „Místo konání akce“) v období:

- od 7.12. 2018 do 20.1. 2019 (dále jen „Doba konání akce“).

 

III. Účast v Akci

 1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „zákazník“), která se do soutěže zapojí splněním soutěžních podmínek Akce.
 2. Akce se lze zúčastnit na základě splnění všech následujících podmínek:
 3. Dát lajk facebookové stránce https://www.facebook.com/SvatebniExpo/ 
 4. Sdílet událost o Svatebním Expu 1.-2.2.2019.
 5. Do komentáře soutěžního příspěvku označit osobu se kterou chcete výhru využít.
 6. Být starší 18 let a má doručovací adresu na území ČR.
 7. Přidáním komentáře k soutěžnímu příspěvku na Facebooku profilu Organizátora účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly Akce.
 8. Každý uživatel, pokud splní podmínky, se může Akce účastnit. V době konání akce je však možné se zapojit pouze jednou.
  V případě více komentářů od jednoho uživatele bude přihlédnuto k prvnímu uvedenému.

 

IV. Průběh Akce a výhry

 1. Při splnění podmínek Akce, Organizátor stanoví v Době konání akce 3 výherce, a to v předem stanoveném termínu.
 2. Ze všech komentářů budou určeni 3 výherci nezávislou porotou na základě splnění podmínek akce.
 3. Termín pro stanovení vítěze bude v následujícím týdnu po skončení soutěž, a to v komentáři soutěžního příspěvku, kde budou výhercům zaslány informace o převzetí výhry.
 4. Zákazník v případě výhry v soutěži obdrží výhru:

1x – Ubytování na dvě noci v jednom z apartmánu pro max. 3 osoby v zařízení Residence Karlovo náměstí + dva VIP vstupy na Svatební Expo 2018, v termínu 1.-2.2.2019.

1x - dva VIP vstupy na Svatební Expo 2018, v termínu 1.-2.2.2019.

1x - dva VIP vstupy na Svatební Expo 2018, v termínu 1.-2.2.2019.

VIP vstupenka opravňuje ke vstupu na veletrh a získání všech výhod VIP vstupného. Jak je uvedeno na http://www.svatebniexpo.cz/cs/vip

 1. Celkem Organizátor vyhradil pro tuto akci 6 vstupenek VIP. Každý výherce obdrží 2x VIP vstupenku s unikátním kódem, na Svatební Expo v termínu 1.-2.2.2019.
 2. Každý účastník, který splní všechny podmínky uvedené v článku III, má nárok na zařazení do seznamu soutěžících, kteří se zapojili v daném soutěžním období.
 3. Výhra bude zaslána výherci bezplatně v PDF podobě na e-mail, který výherce zašle Organizátorovi po vyzvání prostřednictvím Facebookových zpráv, a to nejpozději do 3 dní od ukončení akce. Výherní voucher bude obsahovat unikátní kód, který je nutné předložit u akreditace před VIP vstupem spolu se jménem, kdy bude zkontrolováno oproti guestlistu.
 4. Výhra není směnitelná za hotovost.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat pouze výherce. Není povinen informovat všechny soutěžící o výsledcích soutěže.
 6. Výhra není předmětem kupní smlouvy. Na Výhru se nevztahují práva z odpovědnosti za vady. Výherci nevznikají práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u Výhry.
 7. Výherci nevzniká právo dárek reklamovat.
 8. Po ukončení termínu konání akce Akce končí. V průběhu konání Akce si Organizátor vyhrazuje právo na změnu množství a druhu dárků.
 9. Akci je možné na základě rozhodnutí Organizátora předčasně ukončit.

V. Vyloučení z Akce

 1. Z účasti na Akci jsou vyloučeny osoby, které nedodrží pravidla Akce, nebo jakýmkoli způsobem nevyhoví pravidlům Akce.
 2. Organizátor Akce je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového účastníka, u něhož bude mít podezření, že takový účastník dosáhl své účasti v Akci podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Akce. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Účastí v Akci vyjadřuje účastník souhlas s Podmínkami akce, zavazuje se je plně dodržovat a uděluje Organizátorovi výslovný souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů, Organizátorem jako správcem, a to pro účely vyhodnocení této Akce, zaslání informačních emailů týkajících se Akce, zobrazení jména a příjmení výherce na webových stránkách Organizátora a dále souhlas se zařazením těchto údajů do databáze Organizátora a s následným zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, tj. k nabízení výrobků a služeb, informací o pořádaných akcích, aktivitách, službách a výrobcích, jakož i k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dále pro statistické, technické a jiné personální vyhodnocení, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně však na dobu 2 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje, které účastník sdělí správci a udělí souhlas s jejich zpracováním v průběhu doby pro zpracování jeho osobních údajů. Po uplynutí nejzazší doby pro zpracování osobních údajů a za předpokladu, že účastník neobnoví svůj udělený souhlas se zpracování jeho osobních údajů, budou jeho osobní údaje anonymizovány. Účastník zároveň dává souhlas k profilování jeho osobních údajů pro účely výběru nejvhodnějších nabídek pro účastníka ve smyslu zasílaných obchodních sdělení. Účastník dále souhlasí s tím, že Organizátor jako správce je oprávněn předat jím poskytnuté osobní údaje jinému zpracovateli nebo správci, a to pouze za splnění podmínek dle ust. § 5 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátor je správcem osobních údajů.
 2. Účastník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo na opravu těchto osobních údajů, právo požádat Organizátora o vysvětlení, právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokováním nesprávných osobních údajů, provedení jejich opravy, doplnění nebo jejich likvidace. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento svůj souhlas může kdykoli bezplatně a písemně odvolat na adrese sídla Organizátora. Odvolání tohoto souhlasu před vyhlášením výsledků Akce má za následek vyřazení účastníka z Akce. V případě pochybností o dodržování práv Organizátorem, jakožto správcem osobních údajů, se může zákazník obrátit na Organizátora a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VII. Záverečná ustanovení

 1. Organizátor touto Akcí nepřebírá vůči účastníkům žádné jiné závazky a účastníci Akce nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Sdílením vlastní fotografie dává účastník souhlas se uveřejněním fotografie (podobizny jeho osoby, bude-li na fotografii vyobrazena) na Facebook profilu Organizátora a zároveň poskytuje organizátorovi oprávnění užít fotografii (licenci), a to bezúplatně a časově neomezeně, v plném rozsahu dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Účastník je oprávněn sdílet jen takovou fotografii, na které není vyobrazena žádná jiný fyzická osoba, než je on sám. Účastník je oprávněn sdílet jen takovou fotografii, která neporušuje práva třetích osob (práva duševního vlastnictví atd.), nesmí mít erotický nebo pornografický obsah, nesmí nést motiv násilného, protiprávního, xenofobního, rasistického jednání nebo nesmí k takovému jednání vyzývat. Fotografie nesmí být proti dobrým mravům. Organizátor je oprávněn vyloučit jakoukoli fotografii, u níž má podezření, že nesplňuje podmínky této akce.
 3. Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Akci, a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojené. Případné námitky a informace o průběhu Akce lze písemně zasílat na adresu Organizátora: SwissSE.com CR s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 557/30, Praha 2, 120 00, emailem na adresu: petra@swissse.com
 4. Úplná a závazná pravidla Akce jsou dostupná na Facebook profilu Organizátora, případně na vyžádání v listinné podobě na adrese Organizátora.
 5. Vyobrazení dárků na komunikačních materiálech Akce (FB příspěvek, web apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě dárků.
 6. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhru není možné vymáhat právní cestou.
 7. Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.
 8. Úplná pravidla Akce jsou účinná dnem: 5.12.2019.